تعداد پسوندهای اینترنتی افزایش می‌یابد: تفاوت بین نسخه‌ها