ویکی‌خبر:سیاست استفاده از تصاویر

این سیاست در حال حاضر تنها برای اعمال بر تصاویر است، اما در آینده شاید به دیگر رسانه‌های پذیرفته‌شونده توسط فرایند بارگذاری نیز بسط یابد.

برچسب‌های حق تکثیر

ویرایش

در اینجا مجموعه‌ای از برچسب‌های حق‌تکثیر مربوط به مجوزهای مختلف گردآوری شده‌است.

تصاویر آزاد

ویرایش

تصاویری که با تعریف آثار فرهنگی آزاد همخوانی دارند (مجوزهای مشخصی را که با این معیار همخوانی دارند ببینید)، باید در ویکی‌انبار بارگذاری شوند.

استفادهٔ منصفانه از تصاویر

ویرایش

در صورتی که تصاویر تحت حمایت استفاده منصفانه باشند، می‌توان آن‌ها را به صورت محلی پذیرفت. از آنجا که ویکی‌خبر یک سازمان خبری است، استفادهٔ منصفانه، به تصاویر برگرفته از دیگر سایت‌های خبری یا وبلاگ‌ها اعمال نمی‌شود.

بر پایهٔ این قانون، انواع تصاویر زیر را می‌توان در ویکی‌خبر فارسی بارگذاری کرد:

  • لوگوها
  • تصاویر عمومیت‌یافته
  • جلد کتاب‌ها و رسانه‌های الکترونیکی
  • برخی نماگرفت‌ها

به طور مشخص، تصاویری که بخشی از «کیت مطبوعات» باشند یا برای استفادهٔ مطبوعات فراهم شده باشند را می‌توان به صورت محلی بارگذاری کرد.

ویکی‌خبر یک سیاست عمومی برای استفادهٔ منصفانه دارد که به این موضوع مربوط است.