ویکی‌خبر:راهنمای محتوا


ویکی‌خبر

مقدمه
نوشتن یک خبر
نمای کلی خبر
کمک ویرایشی

برچسپ خبرها
جعبه‌های اطلاعاتی
آراستن خبر‌ها

سیاست‌ها و رهنمودها
دیدگاه بی‌طرف
راهنمای محتوی
ارجاع به منابع
شیوه‌نامه
قواعد نامگذاری
ویرایشگران
خبر دست اول
محتوی

تماس با ما
مدیران
گفتگوی برخط
بحث در مورد مشکلات فنی


مقالات ویکی‌خبر چی هستندویرایش

در ویکی‌خبر دو نوع مقاله وجود دارد:

  • خبرهای ترکیبی
  • خبر‌های دست اول

نوشتن مقالات خبریویرایش

«خبر» چیست؟ویرایش

مصاحبه‌هاویرایش

در مورد خبر خود تحقیق کنیدویرایش

به منابع‌تان ارجاع دهیدویرایش

خبر دست اولویرایش

ویکی‌خبر نمی‌خواهد حق تکثیر را نقض کندویرایش

جستار وابستهویرایش