ویکی‌خبر:راهنمای محتوا


ویکی‌خبر

مقدمه
نوشتن یک خبر
نمای کلی خبر
کمک ویرایشی

برچسپ خبرها
جعبه‌های اطلاعاتی
آراستن خبر‌ها

سیاست‌ها و رهنمودها
دیدگاه بی‌طرف
راهنمای محتوی
ارجاع به منابع
شیوه‌نامه
قواعد نامگذاری
ویرایشگران
خبر دست اول
محتوی

تماس با ما
مدیران
گفتگوی برخط
بحث در مورد مشکلات فنی


مقالات ویکی‌خبر چی هستند

ویرایش

در ویکی‌خبر دو نوع مقاله وجود دارد:

  • خبرهای ترکیبی
  • خبر‌های دست اول

نوشتن مقالات خبری

ویرایش

«خبر» چیست؟

ویرایش

مصاحبه‌ها

ویرایش

در مورد خبر خود تحقیق کنید

ویرایش

به منابع‌تان ارجاع دهید

ویرایش

خبر دست اول

ویرایش

ویکی‌خبر نمی‌خواهد حق تکثیر را نقض کند

ویرایش

جستار وابسته

ویرایش